رسام ها

رسام دستگاهي است براي رسم نمودار،طرح ها و شكلها مورد استفاده قرار ميگيرد .رسام براي ترسيم خطوط از قلم و يا بار الكتريسته ساكن و تونر(پودر جوهر) استفاده مي كند.رسام قلمي با استفاده از يك يا چند قلم رنگي روي كاغذ يا برگهاي ترانسپرنت خطوط را ترسيم مي كند .