پرفراژ چک
پرفراژ چک دستگاهی جهت جلوگیری از جعل و تغییر ارقام چک می باشد که به دو صورت الکترونیکی و دستی می باشد.